Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Individueel/Cliënt | Naar Groepsactiviteiten »

Artikel 1.     Algemeen

Algemene Voorwaarden (AV) van de Praktijk De Verbinding, gevestigd te Rijkevoort en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17252841.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Praktijk De Verbinding en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Praktijk De Verbinding ,voor de uitvoering waarvan door Praktijk De Verbinding derden dienen te worden betrokken
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.   Behandeling

De overeenkomst tussen Praktijk De Verbinding en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Alle voorwaarden zijn beschreven in een behandelovereenkomst.

 1. Praktijk De Verbinding zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren;
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Praktijk De Verbinding worden medegedeeld.
 3. Praktijk De Verbinding heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien door Praktijk De Verbinding of door ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Praktijk De Verbinding zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Zie behandelovereenkomst.

Artikel 3.   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie of contant. Praktijk De Verbinding is gerechtigd om periodiek te factureren. Zie behandelovereenkomst.
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,- exclusief omzetbelasting.
 4. Indien Praktijk De Verbinding echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4.   Aansprakelijkheid

 1. Praktijk De Verbinding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk De Verbinding is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Praktijk De Verbinding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Praktijk De Verbinding beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Praktijk De Verbinding is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Praktijk De Verbinding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk De Verbinding zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Praktijk De Verbinding. Zie ook klachtenreglement.

Artikel 5.   Privacy

 • Praktijk De Verbinding zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de Praktijk De Verbinding daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. zie ook Privacy reglement,

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling. Zie Behandelovereenkomst.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
 • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
 • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Praktijk De Verbinding  zal de Praktijk De Verbinding in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Praktijk De Verbinding extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Praktijk De Verbinding anders aangeeft.

Artikel 7.   Vrijwaring 

 • De cliënt vrijwaart Praktijk De Verbinding voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Praktijk De Verbinding toerekenbaar is. Indien Praktijk De Verbinding uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Praktijk De Verbinding zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Praktijk De Verbinding, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Praktijk De Verbinding en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8.   Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Praktijk De Verbinding partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Zie klachtenreglement.

Artikel 9.   Klachten

 • Zie klachtenreglement.
Algemene voorwaarden Groepsactiviteiten

Artikel 1: AANMELDINGEN

 1. Aanmelding van een activiteit voor een vastgestelde activiteitdatum dient schriftelijk te geschieden door de cursist. De aanmelding kan zowel via de website of door een toegezonden inschrijfformulier geschieden. Nadat de administratie het volledig ingevuld inschrijfformulier ontvangen heeft krijgt de cursist per omgaande een ontvangstbevestiging per mail toegezonden. De betaling voor de betreffende activiteit is dan verschuldigd.
 2. Praktijk De Verbinding zal na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de activiteit door cursist, de cursist op de hoogte houden van eventuele wijzigingen van de activiteit.
 3. Uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de activiteit ontvangt de cursist een bericht met de benodigde informatie.
 4. Met de aanmelding gaat de cursist akkoord met onze algemene voorwaarden.

Artikel 2: GEZONDHEIDSVERKLARING

 1. De cursist geeft met de inschrijving aan, lichamelijk en geestelijk gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Praktijk De Verbinding is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.
 • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Praktijk De Verbinding of neem contact op met uw huisarts.

Artikel 3: BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling uiterlijk dertig dagen voor aanvang van de activiteit plaats te vinden. Bij inschrijving minder dan dertig dagen voor aanvang activiteit dient het bedrag per omgaande betaald te worden.
 2. Bij niet tijdige betaling heeft Praktijk De Verbinding het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.
 3. Praktijk De Verbinding heeft het recht een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaat, waaronder onvoldoende cursisten, ziekte van de docent of overmacht. In het geval van wijziging in de activiteitdatum zal de cursist zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte worden gesteld. De cursist dient binnen veertien dagen na de berichtgeving van Praktijk De Verbinding schriftelijk te reageren op het voorstel. Wanneer de cursist niet op deze gewijzigde activiteitdatum in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort. Praktijk De Verbinding zal binnen drie werkdagen het bedrag overmaken. De cursist heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 4. Bij annulering door de cursist tot en met dertig dagen voor de aanvang van de activiteit is de cursist  €20,- administratiekosten verschuldigd. Bij annulering tussen dertig dagen en tien dagen voor aanvang van de activiteit is de cursist de helft van het activiteitgeld verschuldigd. Tien dagen of korter voor aanvang van de activiteit en tijdens de activiteit is de cursist het gehele activiteitgeld verschuldigd.
 5. Annulering als gevolg van ziekte voor de activiteit is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring. In overleg met Praktijk De Verbinding kan er deelgenomen worden op een andere activiteitdatum voor dezelfde activiteit. In alle andere gevallen geldt artikel 3.4.
 6. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. In overleg met Praktijk De Verbinding kan er deelgenomen worden op een andere activiteitdatum voor dezelfde activiteit. In alle andere gevallen geldt artikel 3.4.
 7. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door Praktijk De Verbinding op tijd en in goede orde is ontvangen.
 8. Indien de cursist niet in staat is de door hem of haar geboekte activiteiten bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende cursist uiterlijk twee dagen voor aanvang aan de Praktijk De Verbinding zijn doorgegeven.
 9. Praktijk De Verbinding heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een activiteit.
 10. De cursist die zich niet aan de huisregels houdt dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de Praktijk De Verbinding niet opvolgt, kan uit de activiteit verwijderd worden. Dit geeft de cursist geen recht op teruggaaf van het activiteitgeld.

Artikel 4: BETALINGEN

 1. Tenzij anders overeengekomen dient het verschuldigde activiteitgeld binnen de gestelde betalingstermijn, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Praktijk De Verbinding o.v.v. het factuurnummer en activiteit.
 2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de cursist veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de cursist.
 3. Is tijdige betaling uitgebleven, zie artikel 4.1, dan kan de cursist toegang tot de activiteit worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij elke activiteit kan betaling van het lesgeld  uitsluitend voor aanvang gebeuren. In het geval van niet tijdige betaling is Praktijk De Verbinding te allen tijde gerechtigd een andere cursist ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.
 4. Cadeaubonnen zijn niet geldig in combinatie met vroegboekkorting of andere (kortings)acties. Eén cadeaubon per persoon per boeking.
 5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

Artikel 5: UITSLUITING VAN DEELNAME

 1. Praktijk De Verbinding behoudt zich het recht om de cursist die door haar/zijn gedrag of anderszins het normale verloop van de activiteit belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het gehele activiteitgeld onverlet.
 2. Praktijk De Verbinding behoudt zicht het recht om de cursist die eerder gemaakte afspraken met Praktijk De Verbinding niet na komt, waardoor het normale verloop van de activiteit belemmert of bemoeilijkt wordt, gelet op het belang van de overige cursisten en de voortgang van de activiteit, van verdere deelneming aan de activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het gehele activiteitgeld onverlet.

Artikel 6 : AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een activiteit is geheel op eigen risico. Praktijk De Verbinding is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de cursist, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 2. Praktijk De Verbinding is niet aansprakelijk voor klachten die ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist door het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.
 3. Praktijk De Verbinding is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Praktijk De Verbinding is uitgegaan van door de cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Praktijk De Verbinding is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Praktijk De Verbinding is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de cursist na de activiteit, training of opleiding met de opgedane kennis doet.
 6. Praktijk De Verbinding  kan de cursist aansprakelijk stellen bij vernieling van eigendommen.

Artikel 7: AUTEURSRECHTEN

 1. Alle rechten van het door Instituut de Verbinding verstrekte activiteitmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Praktijk De Verbinding, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van Praktijk De Verbinding is het niet toegestaan om het activiteitmateriaal of gedeelten daarvan en /of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor activiteiten die niet door Praktijk De Verbinding worden verzorgd.
 3. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de activiteiten uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk De Verbinding.

Artikel 8: PERSOONSGEGEVENS

 1. De aan Praktijk De Verbinding verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de activiteiten door Praktijk De Verbinding en het informeren over andere activiteiten van Praktijk De Verbinding, d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht de cursist geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Praktijk De Verbinding worden gemeld. Voor meer informatie zie Privacyreglement Nieuwsbrief.

Artikel 9: GESCHILLEN

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Praktijk De Verbinding beschikt over een klachtenreglement.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Wijziging Algemene Voorwaarden
Nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen voor aanpassingen. Praktijk De Verbinding houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2018