Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website van Praktijk De Verbinding Natuurgeneeskunde, nader te noemen Praktijk De Verbinding, te bezoeken, stem je in met deze disclaimer.

Deze website is bedoeld om je kennis te laten maken met Praktijk De Verbinding en haar activiteiten en diensten. De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. Voor een advies op maat, raad ik je aan contact op te nemen door het contactformulier in te vullen of te bellen naar 0485 372266. Te allen tijde zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt deze algemene voorwaarden raadplegen op deze website.

Informatie op deze website
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Ook kan de geboden informatie niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico.
Praktijk De Verbinding is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen.

Praktijk De Verbinding mag de website met inbegrip van de tekst van het privacyreglement en van deze Disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande berichtgeving en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Praktijk De Verbinding behoudt zich het recht voor om je de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Praktijk De Verbinding de toegang tot de website monitoren. Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of  in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Functioneren van deze website
Praktijk De Verbinding stelt  alles  in  het  werk  om  deze  website  goed  te  laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Zij is echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Praktijk De Verbinding niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
Praktijk De Verbinding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. Praktijk De Verbinding garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. De beveiliging van berichten die je per e-mail aan Praktijk De Verbinding zend, is niet gegarandeerd. Praktijk De Verbinding raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail te zenden. Indien je kiest berichten per e-mail aan Praktijk De Verbinding te zenden, aanvaard je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Praktijk De Verbinding streeft er naar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of  -programmatuur. Praktijk De Verbinding kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van deze website, of onderdelen daarvan, heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Indien je problemen mocht ondervinden op deze website, word je verzocht Praktijk De Verbinding hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Praktijk De Verbinding zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Praktijk De Verbinding of aan derden waarmee Praktijk De Verbinding een overeenkomst heeft afgesloten. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk De Verbinding niet toegestaan. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al het geen je vanuit de webpagina verzendt. Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Praktijk De Verbinding. Praktijk De Verbinding zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Praktijk De Verbinding slecht verdraagt met de naam en reputatie van Praktijk De Verbinding, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks
De website van Praktijk De Verbinding kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Praktijk De Verbinding. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie. Praktijk De Verbinding geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.